Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Wyszukaj wniosek

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
  2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),
  3. zarządzeniem nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:
   1. klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia
   2. klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
   3. publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.
 2. Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
   1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 1.
 3. Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego
  1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
   2. wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w pkt. 1,
   3. oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły,
   4. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach i ustalonych przez radę pedagogiczną. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale.
 4. Zasady rekrutacji do oddziału sportowego
  1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
   1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   2. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
   3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzenie szkolenie sportowe w oddziale,
   4. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
   2. oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzenie szkolenie sportowe w oddziale, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
 5. Zasady przyznawania punktów
  1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia.
  2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
   1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max 100 pkt,
    (uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przez przelicznik 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego przez przelicznik 0,3).
   2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 pkt, (ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt i ocena dopuszczająca - 2 pkt),
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
   4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania – 7 pkt,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 2 pkt,
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 pkt,
    • krajowym – 3 pkt,
    • wojewódzkim – 2 pkt,
    • powiatowym – 1 pkt.
   • W przypadkach gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 6. Procedura odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020
 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum prowadzona jest zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.;
  2. ozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
  3. zarządzeniem nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:
   1. klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, klas pierwszych i czteroletnich techników
   2. klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
 2. Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
   1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
   2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
   2. oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 1.
 3. Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego
  1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
   2. wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w pkt. 1,
   3. oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły,
   4. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach i ustalonych przez radę pedagogiczną. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale.
 4. Zasady rekrutacji do oddziału sportowego
  1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
   1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
   2. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
   3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzenie szkolenie sportowe w oddziale,
   4. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
   2. oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzenie szkolenie sportowe w oddziale, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
 5. Zasady przyznawania punktów
  1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia.
  2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
   1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt,
    (uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2),
   2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 pkt,, (ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt i ocena dopuszczająca - 2 pkt),
   3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,
   4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania – 7 pkt,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 2 pkt,
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 pkt,
    • krajowym – 3 pkt,
    • wojewódzkim – 2 pkt,
    • powiatowym – 1 pkt.
   • W przypadkach gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 6. Procedura odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
Pliki do pobrania
Brak plików

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowychRekrutacja podstawowa do szkół ponadgimnazjalnychRekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych

od 06.05.2019
do 14.06.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 UPO*)

od 06.05.2019
do 22.05.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i 137 ust. 4 UPO*)
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 140 UPO*),
 • oddziału międzynarodowego (art. 130 i art. 138 UPO*)
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 130 i art. 134 ust. 5 UPO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 04.06.2019

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 UPO*),
 • sprawdzianu kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 1 i 2 UPO*),
 • innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 134 ust. 5 UPO*)

do 07.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej,
 • sprawdzianu kompetencji językowych,
 • lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

od 21.06.2019
do 25.06.2019

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 01.07.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 UPO*)

do 02.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 04.07.2019

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 134 ust. 1 pkt 2 UPO*)

do 10.07.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 UPO*) z uwzględnieniem art. 158 ust. 6-9 UPO*

do 12.07.2019, godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowychRekrutacja podstawowa do szkół ponadgimnazjalnychRekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych

od 17.07.2019
do 06.08.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 UPO*)

od 17.07.2019
do 29.07.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i 137 ust. 4 UPO*),
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 140 UPO*)
 • oddziału międzynarodowego (art. 130 i art. 138 UPO*),
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 130 i art. 134 ust. 5 UPO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 07.08.2019

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 UPO*),
 • sprawdzianu kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 1 i 2 UPO*)
 • innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 134 ust. 5 UPO*)

do 09.08.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej,
 • sprawdzianu kompetencji językowych,
 • lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 20.08.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 UPO*)

do 21.08.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 23.08.2019

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 134 ust. 1 pkt 2 UPO*)

do 28.08.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5),
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

29.08.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 UPO*) z uwzględnieniem art. 158 ust. 6-9 UPO*

do 30.08.2019, godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowychRekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowychRekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych

od 06.05.2019
do 14.06.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

od 06.05.2019
do 22.05.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 20a i 20h ust. 4 UoSO*),
 • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej (art. 20a i 20j ust. 1 UoSO*),
 • oddziału międzynarodowego (art. 7b w związku z art. 20i i 20j UoSO*),
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 20a i 20f ust. 5 UoSO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 04.06.2019

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 20h ust. 5 UoSO*),
 • sprawdzianu kompetencji językowych (art. 20j ust. 1 UoSO*),
 • innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 20f ust. 5 UoSO*)

do 07.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej,
 • sprawdzianu kompetencji językowych,
 • lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

od 21.06.2019
do 25.06.2019

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 01.07.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 02.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 04.07.2019

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 10.07.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

do 12.07.2019, godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) - w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowychRekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowychRekrutacja podstawowa do szkół ponadgimnazjalnych

od 17.07.2019
do 06.08.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

od 17.07.2019
do 29.07.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 20a i 20h ust. 4 UoSO*)
 • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej (art. 20a i 20j ust. 1 UoSO*),
 • oddziału międzynarodowego (art. 7b w związku z art. 20i i 20j UoSO*),
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 20a i 20f ust. 5 UoSO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 07.08.2019

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 20h ust. 5 UoSO*),
 • sprawdzianu kompetencji językowych (art. 20j ust. 1 UoSO*),
 • innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 20f ust. 5 UoSO*)

do 09.08.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej,
 • sprawdzianu kompetencji językowych
 • lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

Swiadectwo skladane razem z wnioskiem (pkt 1)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 20.08.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 21.08.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 23.08.2019

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 28.08.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5),
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

29.08.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

do 30.08.2019, godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) - w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.15
02/16/2020 23:45:55 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry