Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wyszukaj wniosek

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
  2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
  3. zarządzeniem nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
   1. do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
   2. do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
   3. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
   4. do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
 2. Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
   1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 1.
 3. Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego
  1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w pkt. 1,
   3. oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły,
   4. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach i ustalonych przez radę pedagogiczną. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale.
 4. Zasady rekrutacji do oddziału sportowego
  1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
   1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   2. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
   3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzenie szkolenie sportowe w oddziale,
   4. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzenie szkolenie sportowe w oddziale, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
 5. Zasady przyznawania punktów
  1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia.
  2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
   1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max 100 pkt,
    (uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przez przelicznik 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego przez przelicznik 0,3).
   2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 pkt, (ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt i ocena dopuszczająca - 2 pkt),
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
   4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania – 7 pkt,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 2 pkt,
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 pkt,
    • krajowym – 3 pkt,
    • wojewódzkim – 2 pkt,
    • powiatowym – 1 pkt.
   • W przypadkach gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 6. Procedura odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

od 11.05.2020
do 23.06.2020, godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 UPO*)

od 11.05.2020
do 20.05.2020, godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i 137 UPO*)
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 140 UPO*),
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej (art. 130 i art. 143 UPO*),
 • oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 138 UPO*)
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 130 i art. 134 ust. 5 UPO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

I termin: 21-29.05.2020 r.
II termin: 15-17.06.2020 r.

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 143 ust 1 pkt 4 UPO*),

I termin: 21.05.2020 r.- 03.06.2020 r.
II termin: 15-17.06.2020 r.

Przeprowadzenie:

 • sprawdzianów kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 2 oraz art. 138 ust.4 UPO*),
 • sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 134 ust. 5 UPO*)

I termin: 05-10.06.2020 r.
II termin: 18-19.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • sprawdzianów uzdolnień kierunkowych(art. 134 ust. 5 UPO*)

I termin: 10.06.2020 r.
II termin: 19.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 UPO*)
 • sprawdzianów kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 2 UPO 1 oraz art.138 ust.4 UPO*)

od 26.06.2020
do 30.06.2020, godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 24.06.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 UPO*)

do 10.07.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 150 ust. 7 UPO*)

do 13.07.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 11.05.2020
do 14.07.2020

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (art. 134 ust. 1 pkt 2 UPO*)

od 13.07.2020
do 20.07.2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust.1 pkt. 3-6 UPO*

21.07.2020, godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 UPO*)

do 21.07.2020, godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 6 lipca 2020 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja).

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowych

od 22.07.2020
do 27.07.2020, godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 UPO*)

od 22.07.2020
do 27.07.2020, godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i 137 UPO*)
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 140 UPO*),
 • publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej (art. 130 i art. 143 UPO*),
 • oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej (art. 130 i art. 138 UPO*)
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 130 i art. 134 ust. 5 UPO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.07.2020 r.
do 31.07.2020 r.

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 143 ust 1 pkt 4 UPO*),

od 28.07.2020 r.
do 31.07.2020 r.

Przeprowadzenie:

 • sprawdzianów kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 2 oraz art. 138 ust.4 UPO*),
 • sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 134 ust. 5 UPO*)

03-07.08.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • sprawdzianów uzdolnień kierunkowych(art. 134 ust. 5 UPO*)

07.08.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej (art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 UPO*)
 • sprawdzianów kompetencji/predyspozycji językowych (art. 140 ust. 2 UPO 1 oraz art.138 ust.4 UPO*)

składane razem z wnioskiem

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 29.07.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 UPO*)

do 14.08.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 150 ust. 7 UPO*)

do 17.08.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 22.07.2020
do 18.08.2020

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (art. 134 ust. 1 pkt 2 UPO*)

od 17.08.2020
do 21.08.2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust.1 pkt. 3-6 UPO*

24.08.2020, do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 UPO*)

do 24.08.2020, godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 6 lipca 2020 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja).

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/07/2020 15:21:20 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry