Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych

Wyszukaj wniosek

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018.
 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum prowadzona jest zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.;
  2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
  3. zarządzeniem nr 22 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.
  4. zarządzeniem nr 12 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
  2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  2. oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 7. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia.
 8. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
  1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt, (uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego mnożone są przez przelicznik 0,2);
  2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 pkt, (ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt i ocena dopuszczająca- 2 pkt),
  3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,
  4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
  5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt,
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania – 7 pkt,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 2 pkt,
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 pkt,
   • krajowym – 3 pkt,
   • wojewódzkim – 2 pkt,
   • powiatowym – 1 pkt.
 9. Procedura odwoławcza.
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
Pliki do pobrania
Brak plików

Rekrutacja podstawowa

od 07.05.2018
do 12.06.2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

od 07.05.2017
do 18.05.2017

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 20a i 20h ust. 4 UoSO*),
 • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej (art. 20a i 20j ust. 1 UoSO*),
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 20a i 20f ust. 5 UoSO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 05.06.2018

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 20h ust. 5 UoSO*),
 • sprawdzianu kompetencji językowych (art. 20j ust. 1 UoSO*),
 • innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 20f ust. 5 UoSO*)

do 08.06.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej
 • sprawdzianu kompetencji językowych
 • lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

od 22.06.2018
do 26.06.2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 29.06.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 02.07.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 04.07.2018

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 10.07.2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11.07.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

do 12.07.2017, godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

* Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2196) - w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017r.

Rekrutacja uzupełniająca

od 16.07.2018
do 07.08.2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

od 16.07.2018
do 31.07.2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej (art. 20a i art. 20f UoSO*),
 • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej (art. 20a i 20j ust. 1 UoSO*)
 • szkoły innej niż ww., która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 20a i 20f ust. 5 UoSO*)

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10.08.2018

Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej (art. 20h ust. 5 UoSO*)
 • sprawdzianu kompetencji językowych (art. 20j ust. 1 UoSO*)
 • innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (art. 20f ust. 5 UoSO*)

do 14.08.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej
 • sprawdzianu kompetencji językowych
 • lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

Świadectwo składane razem z wnioskiem

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 21.08.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o ktorych mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 22.08.20178

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 24.08.2018

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 29.08.2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

 • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

30.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

do 31.08.2017, godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

* Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2196) - w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.86
02/21/2018 18:08:44 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry