Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wyszukaj kod wniosku

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami).

Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu (art. 20c ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Gminy Miasto Elbląg będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego  dopiero wówczas, gdy ww. jednostkach publicznych pozostaną wolne miejsca, po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu. 

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie, urodzone w latach 2010-2013. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2014 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata:

 • Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2016/2017 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej jednostce od dnia 1 września 2016 r.
 • Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wypełnienie druku na wniosku bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do jednostki pierwszego wyboru (w godzinach jej pracy) deklaracji lub wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej.

Kryteria naboru

Kryteria główne

Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami). Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Kryteria lokalne


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 20 c ust. 4 i 6 ww. ustawy przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.

 • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia do stosowania w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg (bez przedszkola specjalnego w SOSW nr 2 i punktu przedszkolnego w SOSW nr 1):

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Punkty
1. kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym Zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic kandydata podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. 15
2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu lub ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, bądź o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka, lub szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której stara się kandydat. 12
3. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta. 9
4. Kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole Oświadczenie rodzica, że kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole, 4
5. Kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą. Oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie powyżej 7 godzin dziennie 3
6. Kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19) Zaświadczenie od lekarza specjalisty o stwierdzeniu alergii pokarmowej lub potrzebie zastosowania diety zdrowotnej 3
 • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia do stosowania w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Punkty
1. Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat Oświadczenie rodzica, że kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat. 45
2. Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat. Oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat. 22
3. Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat. Oświadczenie rodzica, że miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat. 8
4. Kandydat, którego krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat.
Oświadczenie rodzica, że krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat. 5
5. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny. Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta. 4

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce 1 – 14.03. 2016r. -------
2. Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego 15.03.2016r. godz.14:00 29.04.2016r.
3. Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru. 16.03 - 31.03.2016r. 2 - 9.05.2016r.
4.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru

16.03 - 31.03.2016r. 2 - 9.05.2016r.

SYMULACJA

01.04.2016r. 10.05.2016r.
5. Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów. 1 - 6.04.2016r. 11 - 13.05.2016r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.04.2016r. o godz. 14.00 19.05.2016r. o godz. 14.00
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata, uzupełnienie dokumentów. 12 - 20.04.2016r. 20 - 25.05.2016r.
8. Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego 21 - 22.04.2016r. 26 - 30.05.2016r.
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04.2016r. o godz. 14.00 30.05.2016r. o godz. 14.00
10. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
14. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Szanowni Rodzice

Zasady zapisów i przyjęć do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

 • do przedszkoli publicznych i innej formy wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2010-2013,
 • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci w wieku 5 – 6 lat urodzone w latach 2010 – 2011. Dzieci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie ich po raz pierwszy są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl. Rodzic może wybrać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego.

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach integracyjnych i specjalnym oraz punkcie przedszkolnym przy SOSW nr 1 rodzice składają w wersji elektronicznej. Wnioski te nie biorą udziału w systemie rekrutacji elektronicznej.

Na podstawie art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 t. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2015/2016 do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego składają w tej jednostce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 marca  do 14 marca 2016 r. Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej jednostki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do elbląskich publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz do innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg rozpoczyna się od 16 marca 2016 r. Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w terminie do 31 marca 2016.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innej formy wychowania przedszkolnego odbywa się w dwóch postępowaniach:

 • postępowania I - dla mieszkańców Gminy Miasta Elbląg, jak również dla dzieci zamieszkujących w gminach: Tolkmicko i Markusy na mocy podpisanych porozumień,
 • postępowania II przeprowadzone tylko w przypadku wolnych miejsc uzyskanych po postępowaniu I - dla mieszkańców spoza Gminy Miasto Elbląg.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od  01 marca 2016 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: www.eped.pl/Informator-edukacyjny.

Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje przyjmowanie: 

 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, 
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do jednostki ogólnodostępnej, 
 • dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego w szkole podstawowej,
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie  do oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach, do oddziałów przedszkolnych integracyjnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych lub do innej formy wychowania przedszkolnego. Rodzice ww. dzieci, które dotychczas nie realizowały wychowania przedszkolnego, składają wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi dokumentami tj. aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Etapy ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego  dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2016/2017:

 • postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca,  
 • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc wolnych. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość, 
 • drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana jednostka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za dane kryterium, określone w Uchwale NR V/33/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 851).
 • spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane przez złożenie dokumentów i oświadczeń wskazanych we „Wniosku o przyjęcie dziecka”.
 • Po zakończeniu  ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego w przypadku,  gdy jednostka wychowania przedszkolnego będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor prowadzi postępowanie uzupełniające. 

  Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017:

  • Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dzieci przyjmuje się na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • Niezłożenie w wyznaczonym terminie w jednostce pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie dziecka, wyklucza udział dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • O przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat.

 • Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą zostać przyjęte dzieci 5-6 letnie.
 • Rodzic zapisując dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego może skorzystać z dwóch możliwości:
  • samodzielnie wypełnić formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresemhttps://www.eped.pl w zakładce Rekrutacja do przedszkoli. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
  • w przypadku braku dostępu  do Internetu może zwrócić się do placówki pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika placówki.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie jednostki. Z wynikami postępowania rodzic może się zapoznać również indywidualnie  po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego kodu. 

Informacje dodatkowe

 • Data złożenia ”Wniosku o przyjęcie dziecka” nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 • Po dokonaniu przez Rodzica wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego i złożenia „Wniosku o przyjęcie dziecka” wraz z całą dokumentacją, istnieje możliwość zmiany decyzji. Rodzic, aby nanieść zmianę na liście preferencji, musi zgłosić się do jednostki pierwszego wyboru, aby odebrać dokumenty, które tam zostawił (potwierdzić odbiór dokumentów na „Wniosku o przyjęcie dziecka”, który pozostaje w jednostce), a następnie modyfikuje udostępniony do edycji wniosek w systemie, podając nową listę wyborów. Zmodyfikowany wniosek wraz kompletem dokumentów dostarcza do nowej jednostki pierwszego wyboru.
 • Po zakończeniu procedury rekrutacji i przyjęciu dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest podpisać w wyznaczonym terminie „umowę o świadczeniu usług”.
 • Obowiązek podpisania „umowy o świadczeniu usług” z przedszkolem dotyczy również rodziców dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzono nabór.
 • Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.
 • W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca. Rekrutacja w ciągu roku szkolnego możliwa jest wyłącznie w formie tradycyjnej, a Dyrektor jednostki dokonuje wpisów w systemie.

UWAGA!

W związku z ograniczoną liczbą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji oraz uwzględniając sytuację dzieci i rodziców z obwodów szkół, w których nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się następującą zasadę :

Dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, których rodzice złożą wniosek przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej zostaną uznane za dzieci obwodu danej szkoły, w której powstaje odział przedszkolny z godnie z poniższym przydziałem:

 • w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 1 - dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 25, obwodu Szkoły Podstawowej nr 14,
 • w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Rodziny Nalazków 20- obwodu Szkoły Podstawowej nr 1,
 • w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34 - obwodu Szkoły Podstawowej nr 6,
 • w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 25,
 • w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 - dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 1,
 • w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 8,
 • w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 - dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6,
 • w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Uroczej 4 - dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23.

Rekrutacja podstawowa

od: 01.03.2016
do 14.03.2016

Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce

15.03.2016, 14:00

Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego

od: 16.03.2016
do 31.03.2016

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.

od: 16.03.2016
do 31.03.2016

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru

od: 01.04.2016
do 06.04.2016

Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

11.04.2016, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od: 12.04.2016
do 20.04.2016

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata, uzupełnienie dokumentów

od: 21.04.2016
do 22.04.2016

Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego

22.04.2016, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Rekrutacja uzupełniająca

29.04.2016

Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego

od: 02.05.2016
do 09.05.2016

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.

od: 02.05.2016
do 09.05.2016

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru

od: 11.05.2016
do 13.05.2016

Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

19.05.2016, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od: 20.05.2016
do 25.05.2016

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata, uzupełnienie dokumentów

od: 26.05.2016
do 30.05.2016

Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego

30.05.2016, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Lista wolnych miejsc w placówkach
Lp.NazwaLiczba wolnych miejsc
1.Przedszkole Nr 3 0
2.Przedszkole Nr 4 0
3.Przedszkole Nr 50
4.Przedszkole Nr 60
5.Przedszkole nr 80
6.Przedszkole nr 10 0
7.Przedszkole Nr 110
8.Przedszkole Nr 13 0
9.Przedszkole Nr 140
10.Przedszkole Nr 150
11.Przedszkole Nr 170
12.Przedszkole Nr 180
13.Przedszkole Nr 191
14.Przedszkole Nr 210
15.Przedszkole Nr 230
16.Przedszkole Nr 24 0
17.Przedszkole Nr 260
18.Przedszkole Nr 29 0
19.Przedszkole Nr 310
20.Przedszkole Nr 330
21.Przedszkole Nr 34 0
22.Przedszkole w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu [SOSW2]9
23.Punkt Przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 [SOSW1]0
24.Szkoła Podstawowa Nr 40
25.Szkoła Podstawowa Nr 9 [ZS3]4
26.Szkoła Podstawowa Nr 11 [ZS1]0
27.Szkoła Podstawowa nr 120
28.Szkoła Podstawowa Nr 150
29.Szkoła Podstawowa Nr 160
30.Szkoła Podstawowa Nr 180
31.Szkoła Podstawowa Nr 191

Wyszukaj szkołę obwodową

Wyszukiwanie obwodu szkoły podstawowej, o której mowa w kryteriach lokalnych określonych przez Organ prowadzący w Uchwale nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Elblągu oraz zasadach rekrutacji.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.4.42
01/16/2017 22:41:50 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry