Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wyszukaj wniosek

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.
Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu. W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2018/2019 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2015-2012. Dzieci urodzone w roku 2016, które ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2018 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w jednostce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl.:

 • Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2018/2019 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.
 • Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2018 r.

 • Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
 • Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru

Kryteria ustawowe

Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w 1rt. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z 2art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria lokalne

Kryteria lokalne przyjęte uchwałą nr XXV/481/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.

 • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Punkty
1. kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym Zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic kandydata podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. 15
2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat oświadczenie rodzica o uczęszczaniu lub ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, bądź o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka, lub szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której stara się kandydat, 12
3. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta, 9
4. kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole oświadczenie rodzica, że kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole, 4
5. kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie powyżej 7 godzin dziennie 3
6. kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19) zaświadczenie od lekarza specjalisty o stwierdzeniu alergii pokarmowej lub potrzebie zastosowania diety zdrowotnej 3

 

 • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Punkty
1. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat, 45
2. kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat 22
3. kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat, 8
4. kandydat, którego krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat oświadczenie rodzica, że krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego stara się kandydat, 5
5. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny. Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta. 4

W związku z ograniczoną liczbą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji oraz uwzględniając sytuację dzieci i rodziców z obwodów szkół, w których nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, przyjmuje się następującą zasadę.

Dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (czyli urodzone w roku 2012), których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, zostaną uznane za dzieci z obwodu danej szkoły, w której powstaje oddział przedszkolny zgodnie z poniższym przydziałem:

 • w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 1 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8
 • w Szkole Podstawowej nr 9  przy ul. Józefa Wybickiego 20 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 18
 • w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka 34 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 18
 • w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21
 • w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 1
 • w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8
 • w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Słonecznej 14 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 6
 • w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego 45 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21
 • w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej 3 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 21, dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 6

Zastosowanie powyższej zasady pozwoli rodzicom na dokonanie wyboru spośród najbliższych rejonowo szkół (lub spośród szkół z oddziałami integracyjnymi) i otrzymanie takiej samej liczby punktów, jak dzieci z obwodu danej szkoły, w której zaplanowano oddział przedszkolny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce. 26.02 – 02.03.2018r. -------
2. Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego. 05.03.2018r.
godz. 14:00
07.05.2018r.
godz. 14:00
3. Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru. 06 – 16.03.2018r. 08 – 11.05.2018r.
4.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru.

06 – 19.03.2018r. 08 – 14.05.2018r.
SYMULACJA 20 - 21.03.2018r. 15 - 16.05.2018r.
5. Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów. 22 – 23.03.2018r. 17.05.2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26.03.2018r.
o godz. 14.00
18.05.2018r.
o godz. 14.00
7. Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego. 27 - 29.03.2018r. 21 - 23.05.2018r.
8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03.2018r.
o godz. 14.00
24.05.2018r.
o godz. 14.00
9. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
13. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego służy skarga do Sądu Administracyjnego.
14. Zawarcie między rodzicem a przedszkolem „Umowy o świadczenie usług” 3 - 11.04.2018r. 28 - 30.05.2018r.

Szanowni Rodzice

Zasady rekrutacji dzieci do jednostek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w roku szkolnym 2018/2019
 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
 2. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych raz innych formach wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).   
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).
 5. Dziecko w wieku 6 lat może również, na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w szkole podstawowej (w kl. I), jeśli (art. 36 ust. 1-2 ustawy Prawo oświatowe):
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
 6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata (art. 31 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe).

 Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
 3. Jeżeli przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy jednostki wychowania przedszkolnego powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art. 130 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).  
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca (art. 153 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).     
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego (art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodzica (art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe). We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego (art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe), wskazując ich kolejność w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe). Wypełniony i zapisany elektronicznie wniosek należy złożyć w wersji papierowej do dyrektora jednostki pierwszego wyboru (art. 149 ustawy Prawo Oświatowe).
 7. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub danej innej formy wychowania przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej danej jednostce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Dzieci, których rodzice złożą deklarację w wyznaczonym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej jednostki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Elbląg (art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
 9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkaniana obszarze Gminy Miasto Elbląg niż liczba miejsc wolnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dane przedszkole, oddział przedszkolnyw szkole podstawowej albo dana inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Elblągu (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Elbląg mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego tylko wówczas, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz zapewnieniu miejsc swoim mieszkańcom Gmina Miasto Elbląg będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Elbląg przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne (art. 131 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).
 12. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl obejmuje:
  • dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci w wieku 6 lat
  • dzieci posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – dzieci 3-5 letnie,
  • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do jednostki ogólnodostępnej,
  • dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego w szkole podstawowej,
  • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach, do  oddziałów przedszkolnych integracyjnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych lub do specjalnej innej formy wychowania przedszkolnego.
 13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dana jednostka przeprowadza postępowanie uzupełniające z zachowaniem zasad obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 161 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe).
 14. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolnych, na który przeprowadzana jest rekrutacja (art. 161 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 15. Każde z postępowań (rekrutacyjne i uzupełniające) składa się z dwóch części (na podstawie art. 157 ustawy Prawo oświatowe):
  • część I zakończona podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • część II zakończona podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców w procesie rekrutacji (art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).
 17. Oświadczenia będące dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe) (druki wymaganych oświadczeń należy pobrać ze strony www.eped.pl) zakładka rekrutacja do przedszkoli.  
 18. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty (art. 158 ust.2 ustawy Prawo oświatowe).  
 19. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły (art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Procedura odwoławcza w przypadku nieprzyjęcia dziecka do jednostki wychowania przedszkolnego

Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte może (art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo Oświatowe):

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni),
 2. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania),
 3. złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1  - Wybór jednostki wychowania przedszkolnego.

Przed wyborem jednostki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego) warto dokładnie zapoznać się z ich ofertą i warunkami organizacyjnymi oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem. Szczegółowe informacje o jednostkach można znaleźć w Informatorze na stronie www.eped.pl w zakładce Informator Edukacyjny oraz na stronach internetowych jednostek.

Krok 2 - Wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka”.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

 1. elektronicznie na stronie internetowej www.eped.pl w zakładce Rekrutacja do przedszkoli. Po wpisaniu we wniosku adresu email, system wygeneruje dla Państwa hasło dostępu, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej jednostce. Numer należy koniecznie zapisać i zachować (kod jest wymagany do wejścia do systemu).
 2. w formie papierowej (formularze dostępne w jednostkach). Wypełniony wniosek:
  • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie www.eped.pl bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do jednostki pierwszego wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 - Potwierdzanie wniosku w jednostce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru.
 1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w jednostce pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku.
 2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanieon zapisany w systemie. Zarejestrowany zostanie dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do jednostki pierwszego wyboru.
 3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do jednostki pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik jednostki wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wnioskui poda Państwu hasło dostępu, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej jednostce. Dane wprowadzone do systemu przez jednostkę pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.
 4. Jednostka przyjmująca wniosek potwierdzi na kopii przyjęcie zgłoszenia dziecka do wybranej  jednostki i zarejestruje je w systemie.
Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w jednostce wychowania przedszkolnego.
 1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (druki wymaganych oświadczeń należy pobrać ze strony www.eped.pl).  
 3. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz potwierdzenie przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor jednostki pierwszego wyboru.
 4. Rodzice, którzy posiadają indywidualny kod, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji poprzez logowanie się platformie EPED.
Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora jednostki. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdej jednostce wskazanej na liście preferencji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Elbląg przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów ustawowych, a następnie kryteriów lokalnych.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w składanych oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.   
 6. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
Krok 6 - Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie kryteriów.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych.
 2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Elblągu (Uchwała Nr XXV/481/2017) .
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, uszeregowanej w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do zakwalifikowania.
Krok 7 – Ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat  został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowanej w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informację o liczbie miejsc wolnych.
Krok 8 – Zawarcie umowy cywilno - prawnej miedzy przedszkolem a rodzicem.
 1. Rodzic dziecka, które zostało przyjęte do jednostki wychowania przedszkolnego w wyniku  postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązany do podpisania z przedszkolem umowy o świadczenie usług, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.  
 2. Brak podpisania  umowy w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej jednostce edukacji przedszkolnej.
Krok 9 – Procedura odwoławcza w przypadku nieprzyjęcia dziecka do jednostki wychowania przedszkolnego.

Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte może:

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni),
 2. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania),
 3. złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego.
Krok 10 - Postępowanie uzupełniające, informator o wolnych miejscach w jednostkach wychowania przedszkolnego, podpisanie umowy
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym, rodzice których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych jednostek mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do jednostki wychowania przedszkolnego dysponującej jeszcze wolnymi miejscami.
 3. O przyjęcie do jednostki wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się dzieci spoza Gminy Miasta Elbląg, z tymże w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci będący mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg.
 4. Pomocą w wyszukiwaniu wolnych miejsc w jednostkach wychowania przedszkolnego będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej naboru, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych jednostkach wychowania przedszkolnego.
 5. Rodzic dziecka, które zostało przyjęte do jednostki wychowania przedszkolnego w wyniku  postępowania uzupełniającego jest zobowiązany do podpisania z przedszkolem umowy o świadczenie usług, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.  
 6. Brak podpisania  umowy w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej jednostce edukacji przedszkolnej.
Pliki do pobrania
Brak plików

Rekrutacja podstawowa

od 26.02.2018
do 02.03.2018

Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce.

05.03.2018, 14:00

Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.

od 06.03.2018
do 16.03.2018

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.

od 06.03.2018
do 19.03.2018

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru.

od 22.03.2018
do 23.03.2018

Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.

26.03.2018, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 27.03.2018
do 29.03.2018

Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego.

30.03.2018, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

od 03.04.2018
do 11.04.2018

Zawarcie między rodzicem a przedszkolem „Umowy o świadczenie usług”.

Rekrutacja uzupełniająca

07.05.2018, 14:00

Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.

od 08.05.2018
do 11.05.2018

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.

od 08.05.2018
do 14.05.2018

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki I wyboru.

od 17.05.2018

Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.

18.05.2018, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 21.05.2018
do 23.05.2018

Praca komisji kwalifikacyjnej przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego.

24.05.2018, 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

od 28.05.2018
do 30.05.2018

Zawarcie między rodzicem a przedszkolem „Umowy o świadczenie usług”.

Wyszukaj szkołę obwodową

Wyszukiwanie obwodu szkoły podstawowej, o której mowa w kryteriach lokalnych określonych przez Organ prowadzący w Uchwale nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu oraz zasadach rekrutacji.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.9.86
02/21/2018 18:06:48 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry