Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016
11.03.2015

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016

 

Szanowni Państwo !

Nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie w formie elektronicznej dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl.

 

W elektronicznej rekrutacji do przedszkoli udział biorą dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w roku 2012, 2011, 2010).

Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru przedszkola, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl.

 

Dzieci 2,5 letnie (urodzone w styczniu i lutym 2013 r.) będą rekrutowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli, poza rekrutacją elektroniczną, od dnia 1 września 2015 r.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach integracyjnych i specjalnym rodzice składają w wersji papierowej. Wnioski te nie biorą udziału w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

UWAGA!
Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu).

 

ZASADY REKRUTACJI

 1. Do przedszkoli rekrutowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w roku 2012, 2011, 2010).  
 2. Rekrutacja do przedszkoli jest prowadzona na wolne miejsca uzyskane
  po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 4. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
 5. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie nie wpiszą przedszkola drugiego
  i trzeciego wyboru (preferencji), a dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, które zostało wskazane jako pierwsze na liście preferencji (wyborów) we „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, zostanie ono umieszczone na liście rezerwowej - dzieci oczekujących na przyjęcie do tego przedszkola.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 7. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 8. O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 9. Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w dwóch postępowaniach:

      -   postępowanie I - dla mieszkańców Gminy Miasta Elbląg

      - postępowanie II przeprowadzane tylko w przypadku wolnych miejsc
uzyskanych po postępowaniu I - dla mieszkańców spoza Gminy Miasto Elbląg.

 1. Każde z postępowań rekrutacyjnych ma dwa etapy.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są niżej wymienione kryteria określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnym wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania nadal wolnych miejsc przeprowadza się drugi etap postępowania.
 2. Na drugim etapie postępowania pod uwagę brane są niżej wymienione kryteria
  i ich wartości punktowe ustalone w Uchwale NR V/33/2015 Rady Miejskiej
  w Elblągu  z dnia 19 lutego 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 851):
 1. kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym (15 pkt),
 2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat (12 pkt),
 3. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny (9 pkt),
 4. kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole (4 pkt),
 5. kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki
  w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą (3 pkt),
 6. kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19) (3 pkt).
 1. Spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane przez złożenie dokumentów i oświadczeń wskazanych we „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”.
 2. Zakończeniem procesu rekrutacji i ostatecznym zapisaniem dziecka
  do przedszkola jest podpisanie umowy o świadczeniu usług z przedszkolem, do którego dziecko zostało przyjęte. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu
 3. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Miasto Elbląg mogą być przyjęci
  do publicznego przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje miejsca wolnymi. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasta Elbląg przeprowadza się postępowania rekrutacyjne stosując takie same kryteria, jak w przypadku kandydatów będących mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg.

 

 1. Terminarz rekrutacji

 

16 - 19 marzec 2015 r.

 • składanie do  dyrektora „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” wypełnionej i wydrukowanej w systemie eped
  (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),

20 marca 2015 r. godz. 14.00

 • podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu;

23 marca – 10 kwietnia 2015 r.

 • wypełnianie na stronie www.eped.pl „Wniosku przyjęcia do przedszkola”
  (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu) i składanie ich wydruków wraz z kompletem załączników w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru; potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora przedszkola;

14 – 15 kwietnia

 • prace komisji kwalifikacyjnej;

15 kwietnia  2015 r. godz. 14.00

 • wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED);

16 - 22 kwietnia 2015 r.

 • składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped oraz uzupełnienie brakujących dokumentów (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),

23 – 24 kwietnia 2015 r.

 • praca komisji kwalifikacyjnej;

24 kwietnia 2015 r. godz. 14.00

 • wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca
  w przedszkolu
  (sprawdzenie w systemie EPED);

27 kwietnia - 8 maja 2015 r.

 • podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko zostało przyjęte. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w danym przedszkolu.

 

Postępowanie uzupełniające:

18 maja 2015 r.

-   postępowania uzupełniające przeprowadzane przez dyrektora przedszkola:

19 maja 2015 r. godz. 14:00

- wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED);

20 – 25 maja 2015 r.

-   składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped (w szczególnych przypadkach tradycyjnie
w przedszkolu)oraz uzupełnienie brakujących dokumentów,

26 maja 2015 r.

-   czynności dyrektora w zakresie rekrutacji uzupełniającej

27 maja 2015 r. godz. 14:00

-  wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED);

28 maja – 3 czerwca 2015 r.

-   podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko zostało przyjęte w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkola.

 

 1. Postępowanie odwoławcze:
 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych    - składanie wniosków do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - przygotowanie i wydanie przez  przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia - złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej     - rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądy Administracyjnego.
 1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

 

Szczegółowe informację znajdują w zakładce Rekrutacja do przedszkoli

 

Liczba wyświetleń: 9546
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:51:59 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry