Aktualności
Rządowy program „Wyprawka szkolna 2012”
19.06.2012

Rządowy program „Wyprawka szkolna 2012”

Do 31 sierpnia 2012 r. rodzice uczniów klas I-IV elbląskich szkół podstawowych, I klas ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

 

Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 351 zł) – dotyczy klas II-IV SP oraz klas I  szkół ponadgimnazjalnych,
b) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 504 zł) – dotyczy klas I SP
c) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz I klasy ponadgimnazjalnej), - nie dotyczy klas I SP
d) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 


Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :
Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2012. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

UWAGA!

Wnioski do Departamentu Świadczeń Rodzinnych o wydanie zaświadczenia o pobieranych świadczeniach proszę składać w szkołach, wraz z wnioskiem o dofinansowanie podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”.

 
Więcej szczegółów w załączniku.
Pliki do pobrania
  • (746 kB) Liczba pobrań: 22
  • (56 kB) Liczba pobrań: 22
Liczba wyświetleń: 6547
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 00:56:48 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry