Aktualności
Informacja w sprawie dofinansowania
12.06.2014

 

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego

 

         W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 05 września 2014r. rodzice uczniów klas II-III, VI elbląskich szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc przysługuje:

1.Uczniom klas II-III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650), tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00 zł.

2. Uczniom z klas II – III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

3.  Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

         Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dnia 05.09.2014. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015. (Wniosek do pobrania w szkole lub ze strony internetowej eped.pl)

Wniosek winien zawierać:

 • dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona
  i nazwiska rodziców
 • informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2 można złożyć w szkole, do której uczeń uczęszcza, pod warunkiem pobierania świadczeń z Gminy Miasta Elbląg.Dodatkowe wyjaśnienia:

Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III, VI elbląskich szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych, jak również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 

Zwrot kosztów zakupu wynosić będzie:

 

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

do kwoty 175 zł

dla uczniów:
      
1)       dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej;
        
2)     dla uczniów niepełnosprawnych

        a) klas II – III szkoły podstawowej;

        b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum;

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
3)    dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół specjalnych przysposabiających do pracy;

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych( z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) klasy II – III szkoły podstawowej;

2)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum;

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1)   dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV – VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;

do kwoty 325 zł

Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV – VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy 40% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

do kwoty 350 zł

Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej;

2)  dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej
(z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

do kwoty 390 zł

 

1)    dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego
i technikum
;

2)   dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum lub technikum;

do kwoty 445 zł

 

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np.
w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna".Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły.

 W załączeniu:
wzor wniosku o zakup podręczników-uczniowie niepelnosprawni,
wzór wniosku o zakup podręczników_poza kryterium,
- instrukcja wypełniania wniosku,
- wzór wniosku -tylko kryterium dochodowe.

 

Pliki do pobrania
 • (82 kB) Liczba pobrań: 83
Liczba wyświetleń: 5663
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:44:27 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry