Aktualności
Realizacja projektu pn. „Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions” (Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych)
06.09.2013

Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Berkovitsa (Bułgaria) realizuje projekt pn. „Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions” (Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych). Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio.

 

Partnerami lokalnymi po stronie polskiej są: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Elblągu.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W ramach projektu zostanie opracowana strategia działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży oraz procedury postępowania.

Cele szczegółowe projektu:

 1. utworzenie koalicji (organ prowadzący szkoły, szkoły i policja) na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży w szkołach,
 2. wypracowanie długofalowej współpracy profilaktyczno-wychowawczej pomiędzy samorządem, szkołami i policją (skuteczne reagowanie i ograniczanie zjawisk patologii społecznych- narkomanii, alkoholizmu, przemocy, prostytucji itp.),
 3. wypracowanie procedur postępowania (jednolite, spójne i efektywne działanie, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży),
 4. podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, wytworzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych,
 5. wzmocnienie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń,
 6. wypracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń,
 7. zwiększenie oddziaływania szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,
 8. zmniejszenie ilości czynów karalnych popełnianych na terenie szkoły, ograniczenie przemocy i przestępczości, lepsze rozpoznanie negatywnych zjawisk, wzrost wykrywalności przestępstw,
 9. obniżenie poziomu strachu i agresji wśród uczniów oraz kadry nauczycielskiej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,
 10. uświadomienia społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im, pobudzenia inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 11. wzrost prestiżu szkoły i policji wśród uczniów.

 

Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim 01.08.2013-31.07.2015.

 

Całkowita wartość projektu 45000 EUR, w tym kwota dofinansowania 38750 EUR.

Liczba wyświetleń: 975
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:49:13 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry