Aktualności
Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-III oraz klasach V szkół podstawowych, II klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
12.06.2013

     W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 04 września 2013r. rodzice uczniów klas
I-III, V elbląskich szkół podstawowych, II klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się
o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.

Pomoc przysługuje:
1.     Uczniom klas II-III, klas V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 456,00 zł.
2.     uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00zł
3.     uczniom z klas I – III, klas V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I – III, klas V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych),
4.     uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujące kształcenie
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
 
* Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, o których mowa w punkcie 1),2) oraz 3), nie dotyczy uczniów z klas IV i VI szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas I, III i IV szkół ponadgimnazjalnych, ze względu na to, iż pomoc obejmuje tylko te klasy, w których prowadzone jest nauczanie w oparciu o nową podstawę programową. (Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych)
 
 
Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :
         Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek należy złożyć do dnia 04.09.2013. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014. (Wniosek do pobrania w szkole lub ze strony internetowej UM Elbląg)
Wniosek winien zawierać:
  • dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców
  • informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 
Do wniosku należy dołączyć:
1.     Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie
o wysokości dochodów;
2.     W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
3.     W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
4.     W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
5.     W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 można złożyć w szkole, do której uczeń uczęszcza, pod warunkiem pobierania świadczeń z Gminy Miasta Elbląg.
 
Dodatkowe wyjaśnienia:
Dofinansowaniem zakupu podręczników objęte zostaną dzieci rozpoczynające
w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III,V elbląskich szkół podstawowych, II klasach szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 
Zwrot kosztów zakupu wynosić będzie:
 

1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
2)    dla uczniów:
a)    niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej,
b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do kwoty 225 zł
dla uczniów:
1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej,
2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł
do kwoty 770 zł
1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,
-niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,
-korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł
do kwoty 770 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,
-niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 350 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum:
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł
do kwoty 607 zł
1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej
do kwoty 390 zł
1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
2)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego
do kwoty 445 zł
 

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna".
Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły.
 
 
 
 
 

 

Pliki do pobrania
  • (52 kB) Liczba pobrań: 36
  • (38 kB) Liczba pobrań: 60
  • (74 kB) Liczba pobrań: 51
Liczba wyświetleń: 4718
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:33:48 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry