Aktualności
REKRUTACJA DO KLAS II - VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu
10.03.2020

REKRUTACJA  DO  KLAS II - VIII 

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu

piłka nożna, siatkówka, judo, pływanie, łyżwy/rolki, tenis stołowy, żagle, kajaki, taniec

prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2020/2021

 

Wszystkie czynności związane z rekrutacją kl. II – VIII należy dopełnić
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 ul. Agrykola 6 (sekretariat gab. 37).

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do klas II - VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Zgodnie z ustawą do klas II - VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy  właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1. Wielodzietność kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 8. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
 4. pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA - tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

  

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów

do klas II - VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2020 r.
(od godz. 8:00) - 23.03.2020 r.
(do godz. 15:00)

06.05.2020 r.
(od godz. 8:00) - 08.05.2020 r.
(do godz. 15:00)

2.

Przeprowadzenie prób sprawnościowych  fizycznych

24-26.03.2020 r.

13 - 15.05.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

27.03.2020 r.
o godz. 14.00

18.05.2020r.

o godz. 14.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2020 r.

19 - 21.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2020 r.

o godz. 14.00

22.05.2020 r.

 o godz. 14.00

6.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

 

01.04.2020 r -
02.04.2020 r.

 

25-27.05.2020 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

02.04.2020 r.

o godz. 14.00

28.05.2020 r.

o godz. 14.00

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

  


Kontakt:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu

ul. Agrykola 6, 82 -300 Elbląg

tel. 55/ 625-87-81 (sekretariat), fax. 55/ 625-87-84

www.ssp3.elblag.pl

ssp3@elblag.eu    

f: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu

Liczba wyświetleń: 267
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/10/2020 01:23:35 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry