Aktualności
REKRUTACJA DO KLAS I SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
23.01.2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I sportowej szkoły podstawowej prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

WAŻNE!

ZAPISUJĄC DZECKO DO KLASY I SZKOŁY SPORTOWEJ NALEŻY ZAZNACZYĆ ODDZIAŁ SPORTOWY NA PIERWSZEJ PREFERENCJI!

I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych sportowej szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 2. ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
 3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

 • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

II. ZAPISY DO SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Aby zapisać dziecko do klasy I szkoły sportowej należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU  i wraz z załącznikami (zgoda Rodziców/ Opiekunów na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej oraz orzeczenie lekarskie od lekarza POZ o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale sportowym) złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 5 do 13 marca 2020 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W składanym wniosku można wskazać dodatkowo jeszcze 2 szkoły, w kolejności zgodnie z preferencjami, ale jeśli kandydat ma być uczniem szkoły sportowej, to musi być ona zaznaczona na pierwszym miejscu (wskazana jako szkoła pierwszego wyboru).

Do klasy pierwszej szkoły sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale sportowym potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
 3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1. wielodzietność kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Drugi etap rekrutacyjny przeprowadzany jest bezpośrednio w szkole- poza elektroniczną platformą edukacyjną www.eped.pl.

III.  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2020/2021

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych  

04.03.2020 r. godz.14:00

6.05.2020 r.

Godz. 14:00

2.

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków,       

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikiem       

w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

05.03.2020 r.

(od godz. 8:00) - 13.03.2020 r.

(do godz. 15:00)

07.05.2020 r.

(od godz. 8:00) - 08.05.2020 r.

(do godz. 15:00)

3.

Przeprowadzenie prób sprawnościowych  fizycznych

16-18.03.2020 r.

11 - 12.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie z złożenia wniosku przez dyrektora szkoły sportowej jako I wyboru

5- 18.03.2020 r.

7-12.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

19.03.2020 r.
o godz. 14.00

13.05.2020r.

o godz. 14.00

SYMULACJA

 

23-24.03.2020 r.

14.05.2020 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25-27.03.2020 r.

15 - 18.05.2020 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2020 r.

o godz. 14.00

19.05.2020 r.

 o godz. 14.00

8.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

 

31.03.2020 r -
3.04.2020 r.

 

20-21.05.2020 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

6.04.2020 r.

o godz. 14.00

22.05.2020 r.

o godz. 14.00

 

10.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

13.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

14.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl 

Liczba wyświetleń: 851
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/10/2020 01:10:09 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry