Aktualności
REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
23.01.2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
  2. ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
  3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

  • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

III.  ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §  1 Kodeksu cywilnego).
Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie od 5 do 18 marca 2020 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

IV. ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami,
po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 5 do 18 marca 2020 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:

Nr

Kryterium

Liczba punktów

1

kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

20

2

kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

8

3

rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

4

4

wielodzietność rodziny kandydata

3

5

miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

2

6

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

2

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

V. REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą platformy elektronicznej.

Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

 

 

VI.  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

VII.  DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szk. 2019/2020 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

REKRUTACJA KANDYDATÓW, KTÓRZY W ROKU SZK. 2019/2020 REALIZOWALI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Na wniosek rodziców dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej niż ta, w obwodzie której mieszka - jest przyjmowane do klasy I w tej szkole.

W tym celu rodzic składa wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (tak jak kandydat spoza obwodu szkoły) wraz z dodatkowym wnioskiem potwierdzającym uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w tej szkole w roku szk. 2019/2020 (dostępne w module „do pobrania”).

Rodzic kandydata po wypełnieniu formularza na stronie www.eped.pl, po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku zanosi go do szkoły podstawowej, w której w roku szk. 2019/2020 w oddziale przedszkolnym dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
Dyrektor szkoły dostarcza do Departamentu Edukacji UM listę dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są przyjmowane do klasy I na mocy poniższego przepisu.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I                
w szkole podstawowej

04.03.2020 r. godz.14:00

6.05.2020 r.

Godz. 14:00

2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń       
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem       
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

05.03.2020 r.

(od godz. 8:00) - 18.03.2020 r.

(do godz. 15:00)

07.05.2020 r.

(od godz. 8:00) - 12.05.2020 r.

(do godz. 15:00)

 

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków             

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

05.03.2020 r.

(od godz. 8.00) - 18.03.2020 r.

(do godz. 15.00)

07.05.2020 r.

(od godz. 8:00) - 12.05.2020 r.

(do godz. 15:00)

3.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru

5 - 19.03.2020 r.

7 - 12.05.2020 r.

                           SYMULACJA

23-24.03.2020 r.

14.05.2020 r.

4.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

25 -27.03.2020 r.

15 -18.05.2020 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2020 r.

o godz. 14.00

19.05.2020 r.

o godz. 14.00

6.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej

 

31.03.–03.04.2020r.

 

20-21.05.2020 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.04.2020 r.

o godz. 14.00

22.05.2020 r.

o godz. 14.00

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl 

Liczba wyświetleń: 2789
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.20
07/10/2020 01:06:07 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry