Aktualności
Wyprawka szkolna - termin złożenia wniosku
28.08.2019

Wyprawka szkolna - termin złożenia wniosku

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek należy złożyć do dnia 09.09.2019 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020.

Liczba wyświetleń: 928
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/07/2020 13:12:39 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry