Aktualności
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
23.08.2019

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

        Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a także uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

1. Termin składania wniosków:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w terminie
od dnia 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 § 5 ust. 2 - Kodeks postępowania administracyjnego).

 

2. Kryterium dochodowe:
Ustawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego o charakterze socjalnym jest trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.)

 

3. Wnioski o stypendium szkolne można pobrać:
1) w szkole, do której uczęszcza uczeń,
2) z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej www.eped.pl moduł Stypendia
3) z serwisu Biuletyn Informacji Publicznej www.um-elblag.samorzady.pl
    w zakładce: Załatwianie spraw, Karty usług, wnioski, Departament Edukacji
4) w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 312), jeżeli uczeń pobiera  
    naukę w szkole, dla której Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym

 

Liczba wyświetleń: 1515
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/07/2020 13:49:30 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry