Aktualności
PILNE!!! Rekrutacja do klasy I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szk. 2019/2020
31.01.2019

REKRUTACJA  DO  KLASY I

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu

prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2019/2020

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np.
z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.             

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 

  • Wielodzietność kandydata;
  • Niepełnosprawność kandydata;
  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1) wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,

2) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

3) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,

4) pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA - tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych  

4.03.2019r.

godz. 14.00

6.05.2019 r.
Godz. 14:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) - 11.03.2019 r.
(do godz. 15:00)

07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) - 9.05.2019 r.
(do godz. 15:00)

3.

Przeprowadzenie prób sprawnościowych  fizycznych

12-15.03.2019 r.

10 - 13.05.2019 r.

4.

Potwierdzenie z złożenia wniosku przez dyrektora szkoły sportowej jako I wyboru

5- 15.03.2019 r.

7-13.05.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

18.03.2019 r.
o godz. 14.00

14.05.2019r.

o godz. 14.00

5.

 

SYMULACJA

 

19-21.03.2019 r.

14 - 15.05.2019 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22-27.03.2019 r.

16 - 17.05.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2019 r.

o godz. 14.00

20.05.2019 r.

 o godz. 14.00

7.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

 

29.03.2019 r -
3.04.2019 r.

 

21-22.05.2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

4.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

 

9.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

10.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

13.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

 

Liczba wyświetleń: 1180
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.19
05/30/2020 06:19:02 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry