Aktualności
REKRUTACJA KROK PO KROKU
15.04.2017

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1  - Wybór jednostki wychowania przedszkolnego.

Przed wyborem jednostki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego) warto dokładnie zapoznać się z ich ofertą i warunkami organizacyjnymi oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem. Szczegółowe informacje o jednostkach można znaleźć w Informatorze na stronie www.eped.pl w zakładce Informator Edukacyjny oraz na stronach internetowych jednostek.

Krok 2 - Wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka”.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

 1. elektronicznie na stronie internetowej www.eped.pl w zakładce Rekrutacja do przedszkoli. Po wpisaniu we wniosku adresu email, system wygeneruje dla Państwa hasło dostępu, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej jednostce. Numer należy koniecznie zapisać i zachować (kod jest wymagany do wejścia do systemu).
 2. w formie papierowej (formularze dostępne w jednostkach). Wypełniony wniosek:

− podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

− podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie www.eped.pl bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do jednostki pierwszego wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 - Potwierdzanie wniosku w jednostce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru.

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w jednostce pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku.
 2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie. Zarejestrowany zostanie dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do jednostki pierwszego wyboru.
 3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do jednostki pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik jednostki wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i poda Państwu hasło dostępu, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej jednostce.
 4. Dane wprowadzone do systemu przez jednostkę pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.
 5. Jednostka przyjmująca wniosek potwierdzi na kopii przyjęcie zgłoszenia dziecka do wybranej  jednostki i zarejestruje je w systemie.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w jednostce wychowania przedszkolnego.

 1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (druki wymaganych oświadczeń należy pobrać ze strony www.eped.pl)
 3. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz potwierdzenie przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor jednostki pierwszego wyboru.
 4. Rodzice, którzy posiadają indywidualny kod, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji poprzez logowanie się platformie EPED.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora jednostki. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdej jednostce wskazanej na liście preferencji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Elbląg przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów ustawowych, a następnie kryteriów lokalnych.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w składanych oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.  
 6. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 - Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie kryteriów.

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych.
 2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Elblągu (Uchwała Nr XXV/481/2017) .
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, uszeregowanej w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do zakwalifikowania.

Krok 7 – Ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat  został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowanej w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informację o liczbie miejsc wolnych.

Krok 8 – Zawarcie umowy cywilno - prawnej miedzy przedszkolem a rodzicem.

 1. Rodzic dziecka, które zostało przyjęte do jednostki wychowania przedszkolnego w wyniku  postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązany do podpisania z przedszkolem umowy o świadczenie usług, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji
 2. Brak podpisania  umowy w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej jednostce edukacji przedszkolnej.

Krok 9 – Procedura odwoławcza w przypadku nieprzyjęcia dziecka do jednostki wychowania przedszkolnego.

Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte może:

1.w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni),

2.w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania),

3.złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego.

Krok 10 - Postępowanie uzupełniające, informator o wolnych miejscach w jednostkach wychowania przedszkolnego, podpisanie umowy

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym, rodzice których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych jednostek mogą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do jednostki wychowania przedszkolnego dysponującej jeszcze wolnymi miejscami.
 3. O przyjęcie do jednostki wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się dzieci spoza Gminy Miasta Elbląg, z tymże w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci będący mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg.
 4. Pomocą w wyszukiwaniu wolnych miejsc w jednostkach wychowania przedszkolnego będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej naboru, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych jednostkach wychowania przedszkolnego.
 5. Rodzic dziecka, które zostało przyjęte do jednostki wychowania przedszkolnego w wyniku  postępowania uzupełniającego jest zobowiązany do podpisania z przedszkolem umowy o świadczenie usług, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji
 6. Brak podpisania  umowy w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej jednostce edukacji przedszkolnej.
Liczba wyświetleń: 2798
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/02/2020 06:54:24 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry