Aktualności
Zasady rekrutacji dzieci do jednostek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w roku szkolnym 2017/2018
20.03.2017

Zasady rekrutacji dzieci do jednostek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w roku szkolnym 2017/2018

 

1.   Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

2.   Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych raz innych formach wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).   

4.   Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).   

5.   Dziecko w wieku 6 lat może również, na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w szkole podstawowej (w kl. I), jeśli (art. 36 ust. 1-2 ustawy Prawo oświatowe):

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

6.   Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata (art. 31 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe).  

 Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.   Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.  Dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

3.   Jeżeli przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy jednostki wychowania przedszkolnego powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art. 130 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). 

4.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca (art. 153 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).     

5.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego (art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

6.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodzica (art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe). We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego (art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe), wskazując ich kolejność
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe).
Wypełniony i zapisany elektronicznie wniosek należy złożyć w wersji papierowej do dyrektora jednostki pierwszego wyboru (art. 149 ustawy Prawo Oświatowe).

7.   Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub danej innej formy wychowania przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej danej jednostce, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Dzieci, których rodzice złożą deklarację w wyznaczonym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej jednostki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.   Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Elbląg (art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

 

9.   W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania
na obszarze Gminy Miasto Elbląg niż liczba miejsc wolnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dane przedszkole, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej albo dana inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską
w Elblągu (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Elbląg mogą być przyjęci
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego tylko wówczas, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz zapewnieniu miejsc swoim mieszkańcom Gmina Miasto Elbląg będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Elbląg przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne (art. 131 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).

 

12. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl:

 • elektroniczne postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 • dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci
  w wieku 6 lat
 • dzieci posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – dzieci 3-5 letnie,
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
  o przyjęcie do jednostki ogólnodostępnej, 
 • dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego w szkole podstawowej,       
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
  o przyjęcie do oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach, do  oddziałów przedszkolnych integracyjnych zorganizowanych
  w publicznych szkołach podstawowych lub do specjalnej innej formy wychowania przedszkolnego.

 

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dana jednostka przeprowadza postępowanie uzupełniające z zachowaniem zasad obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 161 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe).

 

14. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolnych, na który przeprowadzana jest rekrutacja (art. 161 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

 

15. Każde z postępowań (rekrutacyjne i uzupełniające) składa się z dwóch części (na podstawie art. 157 ustawy Prawo oświatowe):

 • część I zakończona podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • część II zakończona podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców w procesie rekrutacji (art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe).

 

17. Oświadczenia będące dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe) (druki wymaganych oświadczeń należy pobrać ze strony www.eped.pl) zakładka rekrutacja do przedszkoli

 

18. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli
w wyniku postępowania kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty (art. 158 ust.2 ustawy Prawo oświatowe).  

 

19. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły (art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). 

 

 

Procedura odwoławcza w przypadku nieprzyjęcia dziecka do jednostki wychowania przedszkolnego

 

Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte może (art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo Oświatowe):

1.   w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni),

2.   w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania),

3.   złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danej jednostki wychowania przedszkolnego.

 

 

Liczba wyświetleń: 2166
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 01:15:06 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry