Aktualności
REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
29.01.2016

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  ustawą  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami),
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji do I klas szkół podstawowych i gimnazjów  dla uczniów spoza obwodu szkoły

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 Ustalonym kryteriom przyznano określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęte zostały stosowne uchwały w tym zakresie:

  • Uchwała Nr XII/260/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg – 20 punktów;

2) kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg – 8 punktów;

3) rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 4 punkty;

4) wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty;

5) miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty;

6) kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły  – 2 punkty,

  • Uchwała Nr XII/259/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.  W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym  jest Gmina Miasto Elbląg bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg - 20 punktów;

2) kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg - 8 punktów;

3) rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 4 punkty;

4) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty;

5) miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły- 2 punkty;

6) kandydat uzyskał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 1 punkt;

7) kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej dobrą ocenę z zachowania  - 1 punkt.

 

Nabór do  elbląskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl.
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole oraz na stronie www.eped.pl

 

Terminy naboru

  • Terminy rekrutacji uczniów do I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg  na rok szkolnych 2016/17

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                          w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin                          w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

przeprowadzanym  przez dyrektora

1.

Składanie do dyrektora szkoły podstawowej wniosku         o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej

do 31.03.2016r.

-------------

2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń              (w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń

w siedzibie szkoły podstawowej (I wybór)

1.03 - 31.03.2016r.

2 - 9.05.2016r.

 

3.

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków              (w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami           w siedzibie szkoły podstawowej (I wybór)

1.03 - 31.03.2016r.

2 - 9.05.2016r.

4.

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia lub wniosku

przez dyrektora szkoły podstawowej

1.03 - 31.03.2016r.

2 - 9.05.2016r.

 

SYMULACJA

01.04.2016r.

10.05.2016r.

5.

Praca komisji kwalifikacyjnej/ dyrektora szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków                                  i dokumentów potwierdzających spełnianie                      przez kandydata kryteriów

1 - 6.04.2016r.

11 - 13.05.2016r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

11.04.2016r.

o godz. 14.00

19.05.2016r.

o godz. 14.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata          do szkoły podstawowej,

uzupełnienie dokumentów

12 - 20.04.2016r.

20 - 25.05.2016r.

8.

Praca komisji kwalifikacyjnej/dyrektora

21 - 22.04.2016r.

26 - 30.05.2016r.

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2016r.

o godz.14.00

30.05.2016r.

o godz.14.00

 

10.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Złożenie do dyrektora odwołania                                od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego             w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania                      od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego        w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

14.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 7492
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/02/2020 07:43:41 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry