Aktualności
UWAGA !!! Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej jednostce jest prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej www.eped.pl
29.01.2016

Szanowni Państwo,

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami).

Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu (art. 20c ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Gminy Miasto Elbląg będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego  dopiero wówczas, gdy ww. jednostkach publicznych pozostaną wolne miejsca, po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu. 

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie, urodzone w latach 2013-2010. Dzieci urodzone w 2014 r., które ukończyły 2,5 roku będą rekrutowane w szczególnie uzasadnionch przypadkach przez dyrektorów po za rekrutacją elektroniczną od dnia 1 września 2016r.. 

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata:

  • Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2016/2017 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.Deklarację należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w danej jednostce. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej jednostce od dnia 1 września 2016 r.
  • Zapisanie dziecka/kandydata  pierwszy raz lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i wraz z określonymi dokumentami i oświaczeniami złożyć w jednostce I-go wyboru. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wraz ze złożeniem deklaracji o kontynuowaniu wychwania przedszkolnego w danej jednostce odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego (www.eped.pl).Rodzic na podany adres e-mail otrzyma kod aktywacyjny, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić do jakiej jednostki wychowania przedszkolnego dziecko zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane oraz przyjęte/nieprzyjęte).

 

Wypełnienie  deklaracji lub wniosku bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej jednostki (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionej elektronie deklaracji lub wniosku. Rodzice, którzy nie moga wypełnić wniosku w systemie elektroniczym  np. z powodu braku komputera, dostępu do Interentu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w jednostce, wypełnić  i złożyć do wybranej jednostki).

Kryteria naboru (szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja do przeszkoli-Zasady)

Kryteria główne

Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami). Kryteria wraz
z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

Kryteria lokalne

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 20 c ust. 4 i 6 ww. ustawy przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.

 

  • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia do stosowania
    w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg (bez przedszkola specjalnego w SOSW nr 2 i punktu przedszkolnego w SOSW nr 1):

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Punkty

1.

kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym

zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic kandydata podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,

15

2.

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się
o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki
w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu lub ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, bądź o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka, lub szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której stara się kandydat,

12

3.

kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny

kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta,

9

4.

kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców

oświadczenie rodzica, że kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole,

4

5.

kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą

 oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie powyżej 7 godzin dziennie

3

6.

kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19)

zaświadczenie od lekarza specjalisty
o stwierdzeniu alergii pokarmowej lub potrzebie zastosowania diety zdrowotnej

 

3

 

  • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia do stosowania
    w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Punkty

1.

kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat,

45

2.

kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat

22

3.

kandydat, którego miejsce pracy jednego
z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że miejsce pracy jednego z rodziców lub miejsce pobytu rodzeństwa w innych placówkach znajduje się w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat,

8

4.

kandydat, którego krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego ubiega się kandydat

oświadczenie rodzica, że krewny lub opiekun wspomagający rodziców
w sprawowaniu nad nim opieki mieszka
w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny,
o przyjęcie do którego stara się kandydat,

5

5.

kandydat wychowuje się w rodzinie
objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny.   

 

kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny pomocą, bądź wsparciem asystenta..   

4

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
na rok szk. 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym  

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki,
w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej jednostce

 

 

1 – 14.03. 2016r.

-------------

2.

Podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego

15.03.2016r. godz.14:00

29.04.2016r.

 

3.

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk
i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru.

 

16.03 - 31.03.2016r.

2 - 9.05.2016r.

4.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora jednostki
I wyboru

16.03 - 31.03.2016r.

2 - 9.05.2016r.

 

SYMULACJA

01.04.2016r.

10.05.2016r.

5.

Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/placówki, w której funkcjonuje inna forma wychowania przedszkolnego – weryfikacja wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

1 - 6.04.2016r.

11 - 13.05.2016r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2016r.

o godz. 14.00

19.05.2016r.

o godz. 14.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata, uzupełnienie dokumentów,

12 - 20.04.2016r.

20 - 25.05.2016r.

8.

Praca komisji kwalifikacyjnej (w postępowaniu uzupełniającym dyrektora) przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego

 

21 - 22.04.2016r.

 

26 - 30.05.2016r. 

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2016r.

o godz. 14.00

30.05.2016r.

o godz. 14.00

 

10.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

13.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

14.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 10756
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Wersja EPED: 2.10.18
04/09/2020 02:05:55 (EPED-CMS1)
Przejdź do góry